123
123
123
123
1111
 
 
   
 
 
    Q:7〉 停車場是否有保管車內財物之責任?
    A: A:停車場僅供停放車輛,不負保管責任,若有貴重物品,車主應自行帶下車。
 
 
 
應安有限公司   台北市光復南路102號11樓   聯絡電話:(02)2754-6661   傳真電話:(02)8773-5399
應安有限公司版權所有 (C) copyright 2008
  Design by 亞米設計